Tentang kami

Muslimah Reformis, dia yang:

  • Sepanjang hayatnya aktif merajut damai, mulai dari diri sendiri, keluarga terdekat dan selanjutnya masyarakat luas.
  • Aktif mewujudkan keselamatan, ketenangan dan kesejahteraan bagi semua makhluk Tuhan seperti diajarkan dalam Qur’an dan Sunnah.
  • Menghayati dan mengamalkan secara kaaffah esensi tauhid, inti ajaran Islam. Penghayatan dan pengamalan tauhid yang holistik menjadikan seseorang teguh menampilkan akhlak karimah, berwawasan luas dan mandiri, selalu aktif-dinamis, berpikir kritis dan rasional, bersikap toleran dan penuh empati, baik terhadap sesame, maupun makhluk lain di alam semesta.
  • Berusaha mendialogkan isu-isu kemanusiaan yang menyejarah dengan spirit ajaran Islam yang universal, abadi, dan inklusif.
  • Berjihad menegakkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang menjadi esensi ajaran Islam sekaligus pilar utama demokrasi dan pluralisme demi terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan (baldatun thayyibah wa rabbun ghafur).

Visi dan Misi

Visi Penciptaan Manusia

Menjadikhalifah fi al-ardh (Agen Moral) Menjadi manusia yang mampu mengelola kehidupan di bumi utk kemashlahatan semua makhluk. Islam mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan kepada manusia, mengajak mereka: laki-laki dan perempuan berjuang menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Misi Penciptaan Manusia

Amar makruf nahy munkar (Upaya-upaya transformasi dan humanisasi) demi tegaknya baldatun thayyibah wa rabbun ghafur.

Motto
“Untuk Indonesia Bhinneka dan Berkeadaban”